Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Mỏ Cày Nam
Số hồ sơ xử lý: 327
Đúng & trước hạn: 325
Trễ hạn 2
Trước hạn: 99.39%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.61%
Bộ phận Sở tài nguyên và Môi trường
Số hồ sơ xử lý: 1304
Đúng & trước hạn: 1256
Trễ hạn 48
Trước hạn: 83.44%
Đúng hạn: 12.88%
Trễ hạn: 3.68%
Bộ phận TN & TKQ Sở Lao động
Số hồ sơ xử lý: 1387
Đúng & trước hạn: 1387
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.93%
Đúng hạn: 0.07%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN và TKQ UBND Huyện Bình Đại
Số hồ sơ xử lý: 162
Đúng & trước hạn: 157
Trễ hạn 5
Trước hạn: 96.91%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 3.09%
Bộ phận TN và TKQ UBND TP Bến Tre
Số hồ sơ xử lý: 997
Đúng & trước hạn: 916
Trễ hạn 81
Trước hạn: 84.25%
Đúng hạn: 7.62%
Trễ hạn: 8.13%
Bộ phận TN&TKQ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ Chi cục Văn thư, Lưu trữ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Châu Thành.
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ Sở Giao thông Vận tải
Số hồ sơ xử lý: 372
Đúng & trước hạn: 368
Trễ hạn 4
Trước hạn: 97.31%
Đúng hạn: 1.61%
Trễ hạn: 1.08%
Bộ phận TN&TKQ Sở KH và CN
Số hồ sơ xử lý: 38
Đúng & trước hạn: 37
Trễ hạn 1
Trước hạn: 94.74%
Đúng hạn: 2.63%
Trễ hạn: 2.63%
Bộ phận TN&TKQ Sở TTTT
Số hồ sơ xử lý: 32
Đúng & trước hạn: 32
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ Sở Văn hóa thể thao và du lịch
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 898
Đúng & trước hạn: 898
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ Sở Y tế
Số hồ sơ xử lý: 433
Đúng & trước hạn: 430
Trước hạn: 98.15%
Đúng hạn: 1.15%
Trễ hạn: 0.7%
Bộ phận TN&TKQ Thanh tra tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Ba Tri
Số hồ sơ xử lý: 939
Đúng & trước hạn: 641
Trễ hạn 298
Trước hạn: 65.71%
Đúng hạn: 2.56%
Trễ hạn: 31.73%
Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
Số hồ sơ xử lý: 693
Đúng & trước hạn: 636
Trễ hạn 57
Trước hạn: 91.2%
Đúng hạn: 0.58%
Trễ hạn: 8.22%
Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Mỏ Cày Nam
Số hồ sơ xử lý: 383
Đúng & trước hạn: 372
Trễ hạn 11
Trước hạn: 97.13%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 2.87%
Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
Số hồ sơ xử lý: 688
Đúng & trước hạn: 559
Trễ hạn 129
Trước hạn: 76.16%
Đúng hạn: 5.09%
Trễ hạn: 18.75%
Bộ phận TN&TKQ UBND huyện Giồng Trôm
Số hồ sơ xử lý: 400
Đúng & trước hạn: 379
Trễ hạn 21
Trước hạn: 83.25%
Đúng hạn: 11.5%
Trễ hạn: 5.25%
Bộ phận TNTKQ Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 4
Đúng & trước hạn: 4
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TNTKQ cấp xã HCL
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Số hồ sơ xử lý: 12172
Đúng & trước hạn: 12171
Trước hạn: 1.83%
Đúng hạn: 98.16%
Trễ hạn: 0.01%
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Số hồ sơ xử lý: 3131
Đúng & trước hạn: 3109
Trước hạn: 98.85%
Đúng hạn: 0.45%
Trễ hạn: 0.7%
Chi cục Thủy sản
Số hồ sơ xử lý: 1965
Đúng & trước hạn: 1931
Trễ hạn 34
Trước hạn: 97%
Đúng hạn: 1.27%
Trễ hạn: 1.73%
Chi cục Trồng Trọt và Bảo Vệ Thực Vật
Số hồ sơ xử lý: 188
Đúng & trước hạn: 188
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chi cục chăn nuôi thú y
Số hồ sơ xử lý: 211
Đúng & trước hạn: 209
Trễ hạn 2
Trước hạn: 94.31%
Đúng hạn: 4.74%
Trễ hạn: 0.95%
Chi nhánh VP ĐK ĐĐ HCL
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 436
Đúng & trước hạn: 433
Trễ hạn 3
Trước hạn: 98.17%
Đúng hạn: 1.15%
Trễ hạn: 0.68%
Phòng Bổ trợ Tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 11
Đúng & trước hạn: 11
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng CS_PCCC_CNCH
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Chuyên môn Sở Tài nguyên và Môi trường
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Giáo dục nghề nghiệp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Hồ sơ - Công an tỉnh Bến Tre
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Mỏ Cày Bắc
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kinh tế Ha tầng huyện Mỏ Cày Nam
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kinh tế UBND TP Bến Tre
Số hồ sơ xử lý: 10
Đúng & trước hạn: 10
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ba Tri
Số hồ sơ xử lý: 10
Đúng & trước hạn: 3
Trễ hạn 7
Trước hạn: 20%
Đúng hạn: 10%
Trễ hạn: 70%
Phòng Kinh tế và Quản lý xây dựng Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 896
Đúng & trước hạn: 896
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ba Tri
Số hồ sơ xử lý: 666
Đúng & trước hạn: 436
Trễ hạn 230
Trước hạn: 63.96%
Đúng hạn: 1.5%
Trễ hạn: 34.54%
Phòng Lao động Thương binh và xã hội 2020
Số hồ sơ xử lý: 176
Đúng & trước hạn: 128
Trễ hạn 48
Trước hạn: 71.02%
Đúng hạn: 1.7%
Trễ hạn: 27.28%
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Giồng Trôm
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng LĐTL-BHXH
Số hồ sơ xử lý: 104
Đúng & trước hạn: 104
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.04%
Đúng hạn: 0.96%
Trễ hạn: 0%
Phòng Nghiệp vụ Y
Số hồ sơ xử lý: 21
Đúng & trước hạn: 20
Trước hạn: 90.48%
Đúng hạn: 4.76%
Trễ hạn: 4.76%
Phòng Ngoại Vụ
Số hồ sơ xử lý: 12
Đúng & trước hạn: 12
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Người có công
Số hồ sơ xử lý: 1283
Đúng & trước hạn: 1283
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Nội vụ Thạnh Phú 2020
Số hồ sơ xử lý: 98
Đúng & trước hạn: 88
Trễ hạn 10
Trước hạn: 89.8%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 10.2%
Phòng Nội vụ huyện Ba Tri
Số hồ sơ xử lý: 84
Đúng & trước hạn: 41
Trễ hạn 43
Trước hạn: 48.81%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 51.19%
Phòng Quy hoạch Kiến trúc Đô thị Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 3
Đúng & trước hạn: 3
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý Thương mại
Số hồ sơ xử lý: 12127
Đúng & trước hạn: 12126
Trước hạn: 1.48%
Đúng hạn: 98.52%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý Văn hóa
Số hồ sơ xử lý: 183
Đúng & trước hạn: 183
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.81%
Đúng hạn: 2.19%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý Xây dựng Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý phương tiện và người lái
Số hồ sơ xử lý: 193
Đúng & trước hạn: 193
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.41%
Đúng hạn: 2.59%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý đầu tư
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Thông tin, Báo chí xuất bản
Số hồ sơ xử lý: 29
Đúng & trước hạn: 29
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tài Chính Kế hoạch 2020
Số hồ sơ xử lý: 62
Đúng & trước hạn: 57
Trễ hạn 5
Trước hạn: 82.26%
Đúng hạn: 9.68%
Trễ hạn: 8.06%
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ba Tri
Số hồ sơ xử lý: 235
Đúng & trước hạn: 231
Trễ hạn 4
Trước hạn: 98.3%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 1.7%
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chợ Lách
Số hồ sơ xử lý: 205
Đúng & trước hạn: 205
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89.76%
Đúng hạn: 10.24%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mỏ Cày Bắc
Số hồ sơ xử lý: 2
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 1
Trước hạn: 50%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 50%
Phòng Tài chính Kế hoạch UBND TPBT
Số hồ sơ xử lý: 651
Đúng & trước hạn: 583
Trễ hạn 68
Trước hạn: 80.8%
Đúng hạn: 8.76%
Trễ hạn: 10.44%
Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Mỏ Cày Nam
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ba Tri
Số hồ sơ xử lý: 3
Đúng & trước hạn: 3
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỏ Cày Bắc
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tư Pháp huyện Bình Đại.
Số hồ sơ xử lý: 29
Đúng & trước hạn: 25
Trễ hạn 4
Trước hạn: 86.21%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 13.79%
Phòng Tư pháp 2020
Số hồ sơ xử lý: 121
Đúng & trước hạn: 70
Trễ hạn 51
Trước hạn: 37.19%
Đúng hạn: 20.66%
Trễ hạn: 42.15%
Phòng Tư pháp UBND TPBT
Số hồ sơ xử lý: 248
Đúng & trước hạn: 243
Trễ hạn 5
Trước hạn: 90.32%
Đúng hạn: 7.66%
Trễ hạn: 2.02%
Phòng Tư pháp huyện Ba Tri
Số hồ sơ xử lý: 155
Đúng & trước hạn: 136
Trễ hạn 19
Trước hạn: 79.35%
Đúng hạn: 8.39%
Trễ hạn: 12.26%
Phòng Tư pháp huyện Chợ Lách
Số hồ sơ xử lý: 58
Đúng & trước hạn: 55
Trễ hạn 3
Trước hạn: 89.66%
Đúng hạn: 5.17%
Trễ hạn: 5.17%
Phòng Tư pháp huyện Mỏ Cày Nam
Số hồ sơ xử lý: 36
Đúng & trước hạn: 36
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tổng hợp và Kinh tế đối ngoại
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ba Tri
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng chuyên môn Trung tâm Công nghệ thông tin
Số hồ sơ xử lý: 12
Đúng & trước hạn: 12
Trễ hạn 0
Trước hạn: 91.67%
Đúng hạn: 8.33%
Trễ hạn: 0%
Phòng Đăng ký kinh doanh
Số hồ sơ xử lý: 4
Đúng & trước hạn: 4
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh Tra Sở
Số hồ sơ xử lý: 17
Đúng & trước hạn: 17
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thị Trấn Chợ Lách
Số hồ sơ xử lý: 392
Đúng & trước hạn: 270
Trễ hạn 122
Trước hạn: 68.88%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 31.12%
Tổ thẩm đinh
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 4 TPBT
Số hồ sơ xử lý: 86
Đúng & trước hạn: 79
Trễ hạn 7
Trước hạn: 91.86%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 8.14%
UBND Phường 5 TPBT
Số hồ sơ xử lý: 181
Đúng & trước hạn: 181
Trễ hạn 0
Trước hạn: 87.29%
Đúng hạn: 12.71%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 6 TPBT
Số hồ sơ xử lý: 201
Đúng & trước hạn: 201
Trễ hạn 0
Trước hạn: 85.07%
Đúng hạn: 14.93%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 7 TPBT
Số hồ sơ xử lý: 345
Đúng & trước hạn: 344
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.42%
Đúng hạn: 0.29%
Trễ hạn: 0.29%
UBND Phường 8 TPBT
Số hồ sơ xử lý: 214
Đúng & trước hạn: 214
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường An Hội TPBT
Số hồ sơ xử lý: 261
Đúng & trước hạn: 261
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Phú Khương TPBT
Số hồ sơ xử lý: 374
Đúng & trước hạn: 374
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Phú Tân TPBT
Số hồ sơ xử lý: 191
Đúng & trước hạn: 190
Trễ hạn 1
Trước hạn: 85.86%
Đúng hạn: 13.61%
Trễ hạn: 0.53%
UBND Thị Trấn huyện Giồng Trôm
Số hồ sơ xử lý: 135
Đúng & trước hạn: 135
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Bình Đại
Số hồ sơ xử lý: 170
Đúng & trước hạn: 170
Trễ hạn 0
Trước hạn: 94.71%
Đúng hạn: 5.29%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 14
Đúng & trước hạn: 14
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Mỏ Cày
Số hồ sơ xử lý: 178
Đúng & trước hạn: 178
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Bình Thắng
Số hồ sơ xử lý: 365
Đúng & trước hạn: 365
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Bình Thới
Số hồ sơ xử lý: 128
Đúng & trước hạn: 128
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.28%
Đúng hạn: 11.72%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Châu Hưng
Số hồ sơ xử lý: 416
Đúng & trước hạn: 416
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Long Hòa
Số hồ sơ xử lý: 356
Đúng & trước hạn: 356
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Long Định
Số hồ sơ xử lý: 32
Đúng & trước hạn: 32
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Lộc Thuận
Số hồ sơ xử lý: 216
Đúng & trước hạn: 216
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Phú Long
Số hồ sơ xử lý: 53
Đúng & trước hạn: 52
Trễ hạn 1
Trước hạn: 98.11%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 1.89%
UBND Xã Phú Thuận
Số hồ sơ xử lý: 152
Đúng & trước hạn: 152
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Phú Vang
Số hồ sơ xử lý: 3
Đúng & trước hạn: 3
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Tam Hiệp
Số hồ sơ xử lý: 88
Đúng & trước hạn: 88
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thạnh Phước
Số hồ sơ xử lý: 183
Đúng & trước hạn: 183
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thạnh Trị
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thới Lai
Số hồ sơ xử lý: 177
Đúng & trước hạn: 177
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thới Thuận
Số hồ sơ xử lý: 314
Đúng & trước hạn: 312
Trễ hạn 2
Trước hạn: 98.41%
Đúng hạn: 0.96%
Trễ hạn: 0.63%
UBND Xã Thừa Đức
Số hồ sơ xử lý: 198
Đúng & trước hạn: 197
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.49%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.51%
UBND Xã Tiên Thủy
Số hồ sơ xử lý: 31
Đúng & trước hạn: 30
Trễ hạn 1
Trước hạn: 96.77%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 3.23%
UBND Xã Vang Quới Tây
Số hồ sơ xử lý: 320
Đúng & trước hạn: 320
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Vang Quới Đông
Số hồ sơ xử lý: 90
Đúng & trước hạn: 90
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Đại Hòa Lộc
Số hồ sơ xử lý: 42
Đúng & trước hạn: 42
Trễ hạn 0
Trước hạn: 95.24%
Đúng hạn: 4.76%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Định Trung
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xa Mỹ Thạnh huyện Giồng Trôm
Số hồ sơ xử lý: 71
Đúng & trước hạn: 71
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã An Hiệp
Số hồ sơ xử lý: 151
Đúng & trước hạn: 151
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã An Hóa
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã An Khánh
Số hồ sơ xử lý: 224
Đúng & trước hạn: 224
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã An Phước
Số hồ sơ xử lý: 34
Đúng & trước hạn: 21
Trễ hạn 13
Trước hạn: 50%
Đúng hạn: 11.76%
Trễ hạn: 38.24%
UBND xã An Thạnh
Số hồ sơ xử lý: 159
Đúng & trước hạn: 159
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã An Thới
Số hồ sơ xử lý: 371
Đúng & trước hạn: 362
Trễ hạn 9
Trước hạn: 96.77%
Đúng hạn: 0.81%
Trễ hạn: 2.42%
UBND xã An Định
Số hồ sơ xử lý: 1033
Đúng & trước hạn: 1013
Trễ hạn 20
Trước hạn: 96.22%
Đúng hạn: 1.84%
Trễ hạn: 1.94%
UBND xã Bình Hòa huyện Giồng Trôm
Số hồ sơ xử lý: 286
Đúng & trước hạn: 286
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Bình Khánh
Số hồ sơ xử lý: 23
Đúng & trước hạn: 23
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Bình Phú TPBT
Số hồ sơ xử lý: 698
Đúng & trước hạn: 698
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.86%
Đúng hạn: 0.14%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Bình Thành huyện Giồng Trôm
Số hồ sơ xử lý: 204
Đúng & trước hạn: 201
Trễ hạn 3
Trước hạn: 97.55%
Đúng hạn: 0.98%
Trễ hạn: 1.47%
UBND xã Châu Bình huyện Giồng Trôm
Số hồ sơ xử lý: 456
Đúng & trước hạn: 456
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.68%
Đúng hạn: 1.32%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Châu Hòa huyện Giồng Trôm
Số hồ sơ xử lý: 431
Đúng & trước hạn: 431
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Cẩm Sơn
Số hồ sơ xử lý: 689
Đúng & trước hạn: 689
Trễ hạn 0
Trước hạn: 83.16%
Đúng hạn: 16.84%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Giao Long
Số hồ sơ xử lý: 2
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 1
Trước hạn: 50%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 50%
UBND xã Hưng Nhượng huyện Giồng Trôm
Số hồ sơ xử lý: 79
Đúng & trước hạn: 79
Trễ hạn 0
Trước hạn: 94.94%
Đúng hạn: 5.06%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Hưng phong huyện Giồng Trôm
Số hồ sơ xử lý: 92
Đúng & trước hạn: 92
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Hương Mỹ
Số hồ sơ xử lý: 580
Đúng & trước hạn: 579
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.83%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.17%
UBND xã Hữu Định
Số hồ sơ xử lý: 556
Đúng & trước hạn: 555
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.82%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.18%
UBND xã Lương Hòa huyện Giồng Trôm
Số hồ sơ xử lý: 125
Đúng & trước hạn: 125
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Lương Phú huyện Giồng Trôm
Số hồ sơ xử lý: 122
Đúng & trước hạn: 120
Trễ hạn 2
Trước hạn: 98.36%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 1.64%
UBND xã Lương Quới huyện Giồng Trôm
Số hồ sơ xử lý: 8
Đúng & trước hạn: 8
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Minh Đức
Số hồ sơ xử lý: 405
Đúng & trước hạn: 405
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Mỹ Thành TPBT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Mỹ Thạnh An TPBT
Số hồ sơ xử lý: 131
Đúng & trước hạn: 131
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89.31%
Đúng hạn: 10.69%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ngãi Đăng
Số hồ sơ xử lý: 21
Đúng & trước hạn: 21
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nhơn Thạnh TPBT
Số hồ sơ xử lý: 175
Đúng & trước hạn: 169
Trễ hạn 6
Trước hạn: 96.57%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 3.43%
UBND xã Phong Nẫm huyện Giồng Trôm
Số hồ sơ xử lý: 115
Đúng & trước hạn: 115
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Phú An Hòa
Số hồ sơ xử lý: 7
Đúng & trước hạn: 7
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Phú Hưng TPBT
Số hồ sơ xử lý: 533
Đúng & trước hạn: 533
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Phú Nhuận TPBT
Số hồ sơ xử lý: 298
Đúng & trước hạn: 296
Trễ hạn 2
Trước hạn: 98.99%
Đúng hạn: 0.34%
Trễ hạn: 0.67%
UBND xã Phú Túc
Số hồ sơ xử lý: 272
Đúng & trước hạn: 272
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.63%
Đúng hạn: 0.37%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Phú Đức
Số hồ sơ xử lý: 310
Đúng & trước hạn: 310
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Phước Hiệp
Số hồ sơ xử lý: 77
Đúng & trước hạn: 77
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Phước Long huyện Giồng Trôm
Số hồ sơ xử lý: 86
Đúng & trước hạn: 86
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Phước Thạnh
Số hồ sơ xử lý: 307
Đúng & trước hạn: 306
Trễ hạn 1
Trước hạn: 95.77%
Đúng hạn: 3.91%
Trễ hạn: 0.32%
UBND xã Quới Sơn
Số hồ sơ xử lý: 354
Đúng & trước hạn: 352
Trễ hạn 2
Trước hạn: 98.87%
Đúng hạn: 0.56%
Trễ hạn: 0.57%
UBND xã Quới Thành
Số hồ sơ xử lý: 169
Đúng & trước hạn: 169
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Sơn Hòa
Số hồ sơ xử lý: 244
Đúng & trước hạn: 244
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Sơn Phú huyện Giồng Trôm
Số hồ sơ xử lý: 299
Đúng & trước hạn: 299
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Sơn Đông TPBT
Số hồ sơ xử lý: 490
Đúng & trước hạn: 484
Trễ hạn 6
Trước hạn: 95.71%
Đúng hạn: 3.06%
Trễ hạn: 1.23%
UBND xã TPĐ huyện Giồng Trôm
Số hồ sơ xử lý: 226
Đúng & trước hạn: 226
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tam Phước
Số hồ sơ xử lý: 564
Đúng & trước hạn: 564
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thuận Điền huyện Giồng Trôm
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thành Thới A
Số hồ sơ xử lý: 91
Đúng & trước hạn: 91
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thành Thới B
Số hồ sơ xử lý: 104
Đúng & trước hạn: 104
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thành Triệu
Số hồ sơ xử lý: 396
Đúng & trước hạn: 396
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tiên Long
Số hồ sơ xử lý: 257
Đúng & trước hạn: 257
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.61%
Đúng hạn: 0.39%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tân Hào huyện Giồng Trôm
Số hồ sơ xử lý: 91
Đúng & trước hạn: 91
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tân Hội
Số hồ sơ xử lý: 107
Đúng & trước hạn: 107
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tân Lợi Thạnh huyện Giồng Trôm
Số hồ sơ xử lý: 213
Đúng & trước hạn: 209
Trễ hạn 4
Trước hạn: 68.54%
Đúng hạn: 29.58%
Trễ hạn: 1.88%
UBND xã Tân Phú
Số hồ sơ xử lý: 449
Đúng & trước hạn: 444
Trễ hạn 5
Trước hạn: 98.89%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 1.11%
UBND xã Tân Thanh huyện Giồng Trôm
Số hồ sơ xử lý: 133
Đúng & trước hạn: 133
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tân Thạch
Số hồ sơ xử lý: 329
Đúng & trước hạn: 329
Trễ hạn 0
Trước hạn: 96.35%
Đúng hạn: 3.65%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tân Trung
Số hồ sơ xử lý: 420
Đúng & trước hạn: 420
Trễ hạn 0
Trước hạn: 95.24%
Đúng hạn: 4.76%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tường Đa
Số hồ sơ xử lý: 292
Đúng & trước hạn: 292
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Đa Phước Hội
Số hồ sơ xử lý: 58
Đúng & trước hạn: 58
Trễ hạn 0
Trước hạn: 68.97%
Đúng hạn: 31.03%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Định Thủy
Số hồ sơ xử lý: 72
Đúng & trước hạn: 72
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UDND xã Hưng Lễ huyện Giồng Trôm
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UỶ ban nhân dân xã Tân Phong
Số hồ sơ xử lý: 223
Đúng & trước hạn: 223
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Uỷ ban nhân dân xã An Nhơn
Số hồ sơ xử lý: 62
Đúng & trước hạn: 58
Trễ hạn 4
Trước hạn: 93.55%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 6.45%
Uỷ ban nhân dân xã An Qui
Số hồ sơ xử lý: 109
Đúng & trước hạn: 106
Trễ hạn 3
Trước hạn: 52.29%
Đúng hạn: 44.95%
Trễ hạn: 2.76%
Uỷ ban nhân dân xã An Thuận
Số hồ sơ xử lý: 12
Đúng & trước hạn: 3
Trễ hạn 9
Trước hạn: 25%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 75%
Uỷ ban nhân dân xã An Thạnh
Số hồ sơ xử lý: 258
Đúng & trước hạn: 258
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Uỷ ban nhân dân xã An Điền
Số hồ sơ xử lý: 443
Đúng & trước hạn: 443
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%